Sayı : 465   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Fıkıh Köşesi

Saffet Köse

Kapora Kasko ve Sigorta

  • 09 Aralık 2017
  • 1472 Görüntülenme
  • 420. Sayı / 2017 Aralık
Yazıyı Dinle
0:00
0:00
Yazarın Diğer Yazıları
Saffet Köse
Tüm Yazı Arşiviİslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Fıkıh Akademisinin kararı da bu yönde olmuştur. Akademi 1994 yılında Brunei’de yaptığı 8. Dönem toplantısında sürenin belirlenmesi şartıyla kaparonun caiz olduğunu, akdin gerçekleşmesi halinde ücretten düşülmesi, gerçekleşmemesi halinde ise mal sahibine kalması yönünde bir karar benimsemiştir.

 

 

Alacaklının borçlusundan hakkını nezaket kuralları içinde talep etmesi Hz. Peygamberin talebidir. (İbnMâce, “Sadakât”, 15) Bununla birlikte ödeme gücü yerinde olup borcunu geciktiren tabiri caiz ise sallayan kimseyi alacaklının sıkıştırma ve hukuk yolunu kullanarak takip etme hakkı vardır. Bunlar fıkıh kitaplarında geniş şekilde anlatılır.

 

1-Ticarette kaparo almak-vermek caiz midir?

Kaparo, yapılan bir alış-verişte müşterinin satıcıya, kira sözleşmesinde kiracının mal sahibine, sözleşmeyi tamamlaması durumunda toplam bedelden düşülmesi, vazgeçmesi halinde ise cayma bedeli olarak mal sahibine bağışlaması şeklinde yapılan bir ön ödemedir. (İbnMâce, “Ticârât”, 22) Kur’an-ı Kerîm’de bu konuda açık bir hüküm yoktur. Ancak bazı hadis kitaplarında caiz olduğu yönünde rivayetler (İbn Ebî Şeybe, el-Musannef (nşr. Kemal Yusuf el-Hût), Riyad 1409, V, 7.) bulunsa da Hz. Peygamberin (sav) yasakladığına dair hadisler öne çıkmaktadır. (EbûDâvûd, “Büyû‘”, 67; İbnMâce, “Ticârât”, 22; Mâlik, el-Muvatta’, “Büyû‘”, 1; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 183)

Hanefîler, Mâlikîler ve Şâfi‘îler tanımda belirtildiği şekilde yani akitten cayılması halinde kaparonun satıcıya ya da kiraya verene kalmasının caiz olmadığı görüşündedir. Ancak Hanbelî mezhebi kaparoyu yasaklayan hadisleri zayıf gördüğünden kaparolu satışı ve kaparoyu caiz görmüştür. İslam Konferansı Teşkilatına bağlı İslam Fıkıh Akademisinin kararı da bu yönde olmuştur. Akademi 1994 yılında Brunei’de yaptığı 8. Dönem toplantısında sürenin belirlenmesi şartıyla kaparonun caiz olduğunu, akdin gerçekleşmesi halinde ücretten düşülmesi, gerçekleşmemesi halinde ise mal sahibine kalması yönünde bir karar benimsemiştir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

420. Sayı Aralık 2017