Sayı : 454   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Kur'anı Kerim'le İlgili Sorular-Cevaplar

  • 05 Temmuz 2017
  • 1137 Görüntülenme
  • 415. Sayı / 2017 Temmuzİslam âlimlerinden, Ebu Amr ed-Dâni’ye göre ayetlerin sayısı 6000, İsmail b. Cafer’e göre 6214, Zemahşerî’ye göre 6666, yine söz gelimi, Ehl-i Mekke’ye göre 6219, Ehl-i Kûfe’ye göre 6236, Basralılara göre 6204, Şamlılara göre 6226’dır. Bunlardan bizim kültürümüze, akılda kolay kalacağı için ayet sayının 6666 olarak veren görüş yerleşmiştir. Bugün basılan nüshalardaki ayet sayısı 6236’dır.

 

Kur’an-ı Kerim sureleri, vahyin nazil olduğu mekân, hicret olayı ve muhatapları dikkate almak suretiyle Mekkî ve Medenî şeklinde ikiye ayrılmıştır. Bu bağlamda Mekke’de nazil olan ayetlere Mekkî, Medine’de nazil olan ayetlere Medenî denmiştir.

 

Müslümanların çoğalmasıyla Kur'an kıraatında görülen bazı farklılıklar ihtilaf ve şikâyet konusu olmaya başlamıştı. Ordusunda da bu tür olaylara tanık olan kumandan Huzeyfe b. el-Yeman (ra), halife Hz. Osman'a gelerek, bu konudaki ihtilaf ve şikâyetlerin önlenmesi için tedbir almasını istedi. Bunun üzerine Hz. Osman (ra) gerekli istişarelerden sonra, yine Zeyd b. Sabit başkanlığında bir komisyon kurdu. Hz. Ebubekir devrinde derlenen ve Hz. Hafsa'da bulunan Mushaf esas alınarak yeni mushaflar yazılıp çoğaltılmasını istedi. Komisyon ciddi bir çalışma sonunda istenilen görevi tamamladı.

 

Kur’an-ı Kerim’i tanımlayabilir misiniz, ayrıca Kur’an-ı Kerim’in “Kur’an” isminden başka isimleri var mıdır?

Kur’an-ı Kerim tarihinde “Kur’an” sözcüğünün kökü ve manası hakkında birçok görüş ileri sürülmüştür. İslam âlimleri arasında en kuvvetli tercih edilen görüş, “Kur’an” sözcüğünün “okumak ve ezberlemek” anlamına gelenidir. Bu anlayış şu ayetle de desteklenmiştir: “Şüphesiz onu toplamak ve okumak (kur’an) bize aittir. O halde, biz onu okuduğumuz (kara’nâ) zaman, onun okunuşuna (kur’an) uy.” (Kıyâmet, 75/17-18) Kur’an-ı Kerim, Allah’ın, peygamberler silsilesinin son halkasını teşkil eden Hz. Muhammed’e (sav) Arapça olarak peyder pey vahiy ve Cebrail vasıtasıyla indirilmiş olan; nesilden nesile bize kadar tevatüren hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Mushaflarda yazılı, Fatiha sûresi ile başlayıp Nas sûresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan, 323.015 harf, 77.439 kelime, 6.236 ayet ve 114 sureden oluşan ilahi mucizevî bir kelamdır.

Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde bu mukaddes Kitab, Kur’an ismiyle anılır. Bazı örnekler şöyledir:

“ İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu.” (En’am, 6/19)

“Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yusuf, 12/2)

“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür.” (İsra, 17/9)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

415. Sayı Temmuz 2017