Sayı : 453   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Kur'an'dan Hayata

Prof. Dr. Ali Akpınar

DİNDE KANUN KOYMA YETKİSİ VE HZ. PEYGAMBER

  • 25 Aralık 2016
  • 4013 Görüntülenme
  • 408. Sayı / 2016 AralıkTeşrî’, kanun koymak, yük­seltmek, yol açmak, gemiye yelken yapmak anlamlarına gelir. Aynı kökten gelen şeriat sözcüğü ise; din, yol, su kaynağına götü­ren yol, kapı eşiği demektir. İslâm şerîatı deyimi ise Hz. Muham­med (sav)’in getirdiği, temelde kitap, sünnet, icmâ ve kıyasa da­yanan ibadetlere ve insanlar arası ilişkilere ait Allah ve Rasülün koyduğu esasları ifade eder. Şârî, dinin esaslarını belirleyip şerîat koyan demektir. İslâm’da şâri’, Allah ve Rasülüdür. İslâm toplumuna gerekli kanun ve prensipler temelde bu iki kaynaktan gelir. Bu da vahiy ve sünnetten ibarettir. Hiç kimse bu kanunların ye­rine başka prensipler belir­leme hakkına sahip değildir. (Hamdi Döndüren, Teşri’, Sosyal Bilimler Ansiklope­disi) Allah ve Rasülünün dinin esaslarını belirlemede yetkili olduğu ile ilgili pek çok ayet vardır. Şöyle ki:

“Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman, artık mümin bir erkek ve kadının, o işi kendi istek­lerine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Re­sulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzâb, 33/36)

“Hayır, Rabbine yemin ol­sun ki, onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp, sonra da senin verdiğin hükme karşı içlerinde bir bu­rukluk duymadan tam anla­mıyla teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar.” (Nisâ, 4/65)

“Bu yüzden Allah Resulü­nün emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belâ gelmesinden veya kendilerine acı bir azap isabet etmesinden sakınsınlar.” (Nûr, 24/63)

“Peygamber size neyi verdiy­se onu alın ve size neyi yasakla­dıysa ondan sakının. Allah’tan korkun, çünkü Allah’ın azabı çetindir.” (Haşr, 59/7)

Evet dinde asıl ve öncelikli teşri’ yetkisi Yüce Allah’tır. Dinin sahibi Yüce Rabbimiz, Şâri-i Mutlak olup yegâne hüküm koyucudur. Peygamber de Yüce Allah’ın elçisidir, o kendi he­vasından konuşmayan ve din konusunda konuştukları vahiy olan elçidir.

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

408. Sayı Aralık 2016