Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Yüce Allah'ın Merhamet Sıfatı ve Başımıza Gelen Kötülükler

  • 08 Mayıs 2017
  • 6436 Görüntülenme
  • 413. Sayı / 2017 MayısYüce Allah çok merhametli ve çok şefkatli bir ilahtır. Başta Fatiha Suresi olmak üzere Kur’an’da geçen çeşitli ayetlerde Cenab-ı Hak kendisini; Rahmân, Rahîm, merhametli, âdil, çok affedici, çok bağışlayıcı ve kullarına yardım eden bir varlık olarak tanıtır. Ayrıca O, fiillerinde adalet sahibidir, asla zulmetmez. Kur’an’a göre zulmün faili, insandır.

 

Gerek tabiata ve gerekse insana isabet eden hastalıklar sebebiyle tüm canlıların yaşamlarını yitirmesinde insanın yapıp etkilerinin payı vardır. Burada savaşlar, hastalıklar gibi nedenlerle çocuk ölümlerinin artmasında sorumlu bir varlık olarak anne-baba ve bir kurum olarak sosyal devletin payının varlığı göz ardı edilemez. Çünkü çocuklar henüz kendilerini koruyacak çağda değillerdir.

 

Dünya ahiretin tarlası olup, imtihan yeridir. İnsanlar fakirlikle, zenginlikle, kadın oluşla, erkek oluşla, çocuklarıyla ve komşularıyla denenmektedir. Cenab-ı Hak, sevilen canları almakla da deneyebilir. Acaba sabrediyor mu yoksa isyan mı ediyor? diye. Örneğin, hayatının baharında bir çocuğun ya da gencin ölmesi, onun cezalandırıldığı anlamına gelmez. Burada imtihan devreye girer. Herkesin sınav ve yaşam süresi farklı farklıdır.

 

Allah Teâlâ’yı bilmenin yollarından birisi de O’nun isim ve sıfatlarını bilmektir. Kur’an-ı Kerim ve hadislerde O’nun güzel isimleri yer alır. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette O’nun isimlerinden bahsedilmiştir:

“En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın.” (A‘râf, 7/180)

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. En güzel isimler O’nundur.” (Tâhâ, 20/ 8)

“O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Haşr, 59/ 24)

Hz. Peygamber (sav)’den gelen bir rivayette de Allah Teâlâ’nın isimlerinin sayısı hakkında şöyle buyrulur: “Allah’ın doksan dokuz –yüzden bir eksik– ismi vardır. Bunları tek tek sayan kimse Cennet’e girer.” (Buhârî, “Da’avât”, 69, “Tevhid” 12; Tirmizî, “Da’avât”, 82; İbnMâce, “Du’a”, 10)

Cenab-ı Hak’ın bu güzel isimleri arasında sadece iki üç tanesi gazab-ı ilâhîye işaret etmekte, diğerlerinin muhtevasında ise, doğrudan doğruya ilâhî rahmetin, merhametin, sevginin, bağışlayıcılığın, az iyiliğe karşılık pek çok mükâfatın verileceği müjdelenmektedir. Bütün bunlara rağmen, merhametli ve şefkatli Rabbimizin yarattığı bu dünya hayatında; deprem, tsunami, sel baskınları, kasırgalar gibi doğal afetler ve bulaşıcı hastalıklar yaşanıyor. Neticede savunmasız bebek, çocuk, genç, yaşlı vb. gibi her yaştan insan ve canlılar ölüyor. İşte bu noktada ateistlerin bütün zamanlarda sorduğu bir soru var. Mademki Allah, çok merhametli, çok şefkatli ve âdil diyorsunuz? O halde, depremler, savaşlar, tsunamiler nedeniyle savunmasız çocukların, yaşlı erkek ve kadınların, hatta hayvanların ölümü İlahi merhamet ve adalet açısından nasıl yorumlanacaktır?

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Yüce Allah çok merhametli ve çok şefkatli bir ilahtır. Başta Fatiha Suresi olmak üzere Kur’an’da geçen çeşitli ayetlerde Cenab-ı Hak kendisini; Rahmân, Rahîm, merhametli, âdil, çok affedici,çok bağışlayıcı ve kullarına yardım eden bir varlık olarak tanıtır. Ayrıca O, fiillerinde adalet sahibidir, asla zulmetmez. Kur’an’a göre zulmün faili, insandır. Şu ayetlerde geçtiği gibi:

“Şüphesiz Allah (hiç kimseye) zerre kadar zulüm etmez. (Yapılan) çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükâfat verir.” (Nisa, 4/40)

“Allah kullarına bir zulüm dileyecek değildir.” (Gafir, 40/31)

“Allah hiçbir kimseye haksızlık (zulüm) etmek istemez.” (Âl-i İmran, 3/108)

“Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yunus, 10/44)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

413. Sayı Mayıs 2017