Sayı : 463   **
Ribat Dergisi Aralık 2016

Sana İtikattan Soruyorlar ?

Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Ruh ve Mahiyeti

  • 21 Ocak 2017
  • 1696 Görüntülenme
  • 409. Sayı / 2017 OcakRuh ve mahiyeti konusunda akıl yürütmeler insanlığın tarihi kadar eskidir. En ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara varıncaya kadar ruh meselesi hep tartışıla gelmiştir. Şüphesiz bunda en etkili faktör, ölüm ve ötesi ile ilişkinin varlığını tespit etmek merakı ve çabasıdır.

 

Ruh, Kur’an’ın müteşabihatla ilgili konularındandır. Subuti kat’î manaya delâleti zanni bir meseledir. Varlığını inkâr insanı küfre götürür, ama mahiyeti hakkında değişik yorumlar yapılabilir.

 

Geçenlerde bir televizyon ekranında konuşan hocalardan birisi, ruhun olmadığını iddia etti. Kur’an’da geçen ruh kavramının insan ölürken bedeninden ayrılan ruhla bir ilgisi yoktur, ruh, tamamen başka anlamlara gelir. Eğer ruh ve bedenin varlığını kabul edersek ikilemden kurtulamayız, gibi ruh hakkında aklımızı karışıklığa sevk eden şeyler söyledi. Ruh ve mahiyetinin gerçekliği nedir? Bu konuda bizleri aydınlatırsanız müteşekkir kalırız.

Ruh ve mahiyeti konusunda akıl yürütmeler insanlığın tarihi kadar eskidir. En ilkel toplumlardan en gelişmiş toplumlara varıncaya kadar ruh meselesi hep tartışıla gelmiştir. Şüphesiz bunda en etkili faktör, ölüm ve ötesi ile ilişkinin varlığını tespit etmek merakı ve çabasıdır. İnsanlık tarihi boyunca ruh ve ruhun mahiyeti bakımından yapılan tartışmalarda belli başlı iki zihniyetin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlardan ilki, ruhun bedenle birlikte yok olacağını savunan tabiatçılar, ikincisi ise ruhun varlığını kabul etmekle birlikte tanımında ve mahiyetinde ihtilâfa düşen inananlardır.

Kim ne derse desin, hakikatte insan beden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. Acaba insana canlılık kazandıran cevherin özü nedir? Bu soruya cevap bulmaya geçmeden önce Kur’an-ı Kerim’de geçen ruh kavramının hangi anlamlara geldiğini araştıralım. Kur’an’da ruh çeşitli anlamlara gelmektedir. Bunlar sırasıyla “vahiy” (bkz.Şûrâ, 42/52; Mü’min, 40/15), kuvvet, sebat ve yardım”, (Mücâdile, 58/22), Cebrâil”, (Şuarâ, 26/93; Bakara, 2/97; Nahl, 16/102), Yahudilerin Resulullah’tan sordukları, Hz.Peygamber’in de : “O, Allah’ın emrindedir” dediği ruh (Nebe’ , 78/38; Kadir, 97/4) ve “Meryem oğlu Mesih” manasınadır. (bkz. Nisâ, 4/171)

Yazının Devamı İçin Abone Olmalısınız

409. Sayı Ocak 2017